Ideabox

Niniejsze oświadczenie stanowi realizację wymogów przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U.UE. L. z 2019 r. Nr 317, ze zm).; dalej „SFDR”,

W SFDR zarządzający ASI (dalej: „ZASI”) rozumiany jest jako uczestnik rynku finansowego, a alternatywna spółka inwestycyjna (dalej: „ASI”) jest produktem finansowym.

 

Informacja o strategiach dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

 

SFDR wymaga od uczestników rynku finansowego opublikowania na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych (art. 3 ust. 1 SDFR). Obowiązek dotyczy publikacji strategii a nie ich przyjęcia.

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

ZASI nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

Informacja o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

 

Z uwagi na fakt zakończenia działalności, ZASI nie bierze i nie zamierza brać pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. (art. 4 ust. 1 SFDR).

 

Informacja o sposobie zapewnienia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

 

Zgodnie z art. 5 SFDR zarządzający ASI powinien ująć w swojej polityce wynagrodzeń informacje o sposobie zapewniania spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i opublikować te informacje na swojej stronie internetowej. Zasadę tę stosuje się także do ZASI, którzy z mocy przepisów szczególnych nie są zobowiązani do sporządzenia i przyjęcie polityki wynagrodzeń. ZASI informuje, że nie jest zobowiązany do posiadania takiej polityki. Dodatkowo wymagane jest, aby przyjęte zasady w zakresie wynagrodzeń były spójne z całością dokumentacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju, a mechanizmy zawarte w tych zasadach powinny umożliwiać w szczególności realizację celów przyjętych w strategiach wprowadzania do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. W związku z powyższym skoro ZASI nie wprowadził i nie zamierza wprowadzić do działalności ryzyk dotyczących zrównoważonego rozwoju, ani nie sporządza strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, to zapewnienie spójności zasad wynagradzania z wprowadzeniem do działalności ww. ryzyk nie jest możliwe.

Wobec powyższego ZASI informuje, że w związku z powyższym nie zapewnia spójności zasad wynagradzania z wprowadzeniem do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, co jest spójne z całościowym podejściem ZASI do tych ryzyk.